Algemene voorwaarden en privacy beleid

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 : Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op alle door VeMiChron bvba afgesloten overeenkomsten, door haar uitgevoerde werken en door haar gedane leveringen. Een eventuele afwijking van deze algemene voorwaarden dient schriftelijk te worden bevestigd door de VeMiChron bvba.. Dergelijke afwijking zal enkel gelden voor de individuele overeenkomst, het werk of de levering waar zij betrekking op heeft. Algemene voorwaarden welke door de wederpartij van VeMiChron bvba

 (hierna te noemen “de klant”) worden gebruikt blijven zonder enig gevolg, behoudens indien VeMiChron bvba hiermee uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd. De klant erkent kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en erkent door het feit zelf van het afsluiten van de overeenkomst of het plaatsen van de bestelling met de algemene voorwaarden onvoorwaardelijk in te stemmen.

 

Artikel 2 : Offertes en orders

Alle offertes door de VeMiChron bvba aan de klant gericht, zijn geheel vrijblijvend en binden geen der partijen. Indien de klant de offerte aanvaardt dient Vemichron bvba haar akkoord schriftelijk te bevestigen. Alle orders en bestellingen uitgaande van de klant dienen door Vemichron bvba schriftelijk te worden aanvaard. De door Vemichron bvba in afbeeldingen, catalogi, tekeningen, offertes of op enige andere wijze verstrekte inlichtingen en opgaves betreffende maat, gewicht, capaciteit, prestatie of resultaten van

aangeboden goederen of produkten binden haar niet. Dergelijke informatie wordt steeds slechts bij benadering opgegeven.

 

Artikel 3 : Prijzen

De prijzen zijn berekend voor levering “af fabriek” of “af magazijn”.

 

Artikel 4 : Levering, transport, verpakking en risico

Indien geen uitdrukkelijke levertijd werd overeengekomen, zal VeMiChron bvba de goederen binnen ee redelijke termijn uitvoeren. Overschrijden van een, zelfs uitdrukkelijk overeengekomen levertijd, geeft de klant echter geen recht op schadevergoeding en brengt de ontbinding van de overeenkomst niet met zich mee. De wijze van transport en verpakking wordt, behoudens uitdrukkelijke andersluitende instructies van de klant, door VeMiChron bvba bepaald, zonder enige aansprakelijkheid van VeMiChron bvba en zonder dat zij verplicht zou zijn de verpakking terug te nemen. Terugzending van goederen door de klant kan slechts geschieden na voorafgaandelijke schriftelijke toestemming door VeMiChron bvba, op kosten en risico van de klant, “franco bestemming” aangeduid door VeMiChron bvba.

 

Artikel 5 : Betaling

De fakturen, rekeningen en nota’s van VeMiChron bvba zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel van VeMiChron bvba binnen de dertig dagen na factuurdatum. Het is VeMiChron bvba toegestaan facturen te verzenden voor al geleverde goederen of al uitgevoerde werken, zelfs indien nog niet alle goederen werden geleverd of nog niet het ganse werk werd uitgevoerd. In geen geval mag de klant enige vorderingop VeMiChron bvba compenseren met zijn betalingsverplichting. Bij laattijdige betalingen is van

rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een interest op de niet betaalde bedragen verschuldigd, tegen de interestvoet zoals bepaald door de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Bovendien is bij laattijdige betaling een forfaitaire schadevergoeding van 15%, met een minimum van 125 €, door de klant aan VeMiChron bvba verschuldigd. In ieder geval zal VeMiChron bvba haar werkelijke en bewezen schade mogen verhalen op

de klant indien het bedrag van deze schade hoger is dan het forfaitaire bedrag. De klant erkent dat de incassokosten deel uitmaken van de schade die VeMiChron bvba lijdt door wanbetaling. VeMiChron bvba is steeds gerechtigd de uitvoering of verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot als de klant voldoende zekerheid tot garantie van zijn betalingsverplichting zal hebben gesteld. Indien dergelijke zekerheid niet wordt gesteld zal VeMiChron bvba enkel tegen vooruitbetaling de overeenkomst (verder)uitvoeren. Het trekken van wissels op de klant zal geen schuldvernieuwing met zich meebrengen. Indien aan de klant wordt toegestaan in termijnen te betalen zal het verzuim één termijn te betalen van rechtswege en zonder ingebrekstelling de opeisbaarheid van de ganse schuld met zich meebrengen.

 

Artikel 6 : Klachten

Klachten moeten schriftelijk binnen de 8 dagen na de ontvangst van de goederen/diensten gemeld worden. Na deze termijn wordt de levering beschouwd als zijnde in perfecte staat.

 

Artikel 7 : Vrijwaring van de eigendom

a) Er wordt uitdrukkelijk bedongen dat de verkoper de volledige eigendom over de goederen behoudt tot volledige betaling van de prijs. De overdracht van om het even welk waardepapier dat een betalingsverplichting inhoudt is geen betaling. De koper is verantwoordelijk voor de betrokken goederen vanaf hun levering. Bij gebrek aan betaling door de verkoper van één enkel deel op de hierboven bepaalde vervaldagen zal de verkoop ontbonden zijn 8 dagen na het versturen van een aangetekende brief.

b) De eigendom van onze software, ontwikkelde en geïntegreerde programma’s in onze goederen is beheerd door de wetgeving betreffende de intellectuele eigendom. VeMiChron bvba aanvaardt geen enkele eigendomsoverdracht dienaangaande.

 

Artikel 8 : Ontbinding van de overeenkomst

Indien de klant aan zijn verplichtingen niet voldoet, mag VeMiChron bvba de overeenkomst als verbroken beschouwen ten laste van de klant, die alsdan alle door VeMiChron bvba geleden schade zal dienen te vergoeden. De klant erkent dat deze schade minimaal 40% van de waarde van globale bestellingbedraagt.

 

Artikel 9 : Waarborg

Behalve tegenstrijdige bedingingen worden onze goederen noch teruggenomen noch omgewisseld. De garantieperiode is 1 jaar te rekenen vanaf de levering of vanaf het einde van de montagewerken indien ze door VeMiChron bvba werden uitgevoerd. De waarborg beperkt zich tot het gratis vervangen of de herstelling door VEMICHRON BVBA van de onderdelen die gebreken vertonen. Dit in de werkhuizen van de VeMiChron bvba. Het transport is ten laste en op risico van de koper. De waarborg dekt noch de werkuren

noch de verplaatsingskosten indien VeMiChron bvba in de lokalen van de koper moet ingrijpen. De herstelling, wijziging, of vervanging van stukken tijdens de waarborg periode brengen geen verlengingvan de waarborgperiode met zich mee. Alle wijzigingen die door een derde aan onze goederen zou gebracht worden brengt een vernietiging van de waarborg mee. Stukken die aan een snelle slijtage onderhevig zijn zoals lampen, batterijen, inktlinten, bobijnen, cassetten, vallen buiten de waarborg. De waarborg mag niet ingeroepen worden ter vervanging of herstelling van stukken die beschadigd werden door een ongeluk, onvoorzien gebruik, elektrisch spanningsverschil of enige andere reden buiten de controle van VeMiChron bvba. De geboden waarborg schakelt de verantwoordelijkheid van VeMiChron bvba niet in en mag geen reden zijn tot schadevergoeding. Bij niet eerbiediging van de betalingsvoorwaarden vervalt de waarborg.

 

Artikel 10 : Aansprakelijkheid

In geen geval zal VeMiChron bvba aansprakelijk kunnen worden gehouden voor schade aan de door haar geleverde goederen, anders dan hetgeen in artikel 9 werd overeengekomen. Alle andere schade van welke aard ook geleden door de klant of door derden, tengevolge van de door VeMiChron bvba geleverde goederen of door haar uitgevoerde werken, zelfs indien deze schade zou zijn veroorzaakt door een fout in hoofde van VeMiChron bvba of van haar personeel, behoudens bedrog of

zware fout, word uitgesloten. In voorkomend geval zal de klant VeMiChron bvba vrijwaren voor schade van derden.

Het gebruik van de door VeMiChron bvba geleverde goederen geschiedt onder uitsluitende verantwoordelijkheid van de klant.

 

Artikel 11 : Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. In geval van betwisting is, voor betwistingen welke 1.860 € niet overtreffen, uitsluitend het Vredegerecht

van ASSE bevoegd. Voor alle andere vorderingen is de Rechtbank van koophandel te Brussel uitsluitend bevoegd.

 

Privacy beleid


Ons Privacybeleid

Bij Vemicron hechten we erg veel belang aan het respect voor uw privacy. Daarom behandelen we uw persoonsgegevens met de grootste zorg. Door de wijzigingen in de reglementering m.b.t. de bescherming van persoonsgegevens die in voege treden op 25 mei 2018 is ons Privacybeleid bijgewerkt. We nodigen u uit om dit beleid even door te nemen zodat u op de hoogte bent van uw rechten en van de belangrijkste punten terzake..

 1. Soorten persoonsgegevens

VEMICHRON kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 • Bedrijfsnaam
 • Bedrijfsadres
 • Facturatieadres
 • BTW
 • Ondernemingsnummer
 • Klantnummer
 • Naam contactpersoon
 • Voornaam contactpersoon
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer (vast en/of gsm)
 • Land
 • Aantal werknemers
 • Geslacht contactpersonen bedrijf
 • Social media data
 • Communicatievoorkeur
 • Aangekocht materiaal (hardware en software) en de betreffende serienummers e licentienummers
 • taal
 1. Wijze van verzameling persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens worden verzameld bij of in het kader van:

 • Bezoek van de Website
 • Een samenwerking met VEMICHRON
 • Correspondentie met en uitgaande van VEMICHRON
 • Bezoek van ons gebouw
 • Aanmaken van een (demo-)account
 • Het opvragen van een offerte, informatie of demonstratie
 • Het inschrijven op de nieuwsbrief
 • Het gebruik dat u maakt van de diensten van VEMICHRON
 • Het inschrijven voor webinars, events, seminars e.d.
 • Het uitwisselen van business cards
 • De verificatie van uw identiteit (bijv. door de helpdesk)

De door VEMICHRON verzamelde persoonsgegevens worden aldus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt.

Het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens is (soms) een voorwaarde om te kunnen genieten van bepaalde diensten.

Verwerkingsdoeleinden


VeMiChron verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Overmaken aan derden


VeMiChron garandeert dat persoonsgegevens van de klant niet zullen worden doorgegeven aan derden.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding). Deze wordt bepaald op 10 jaar.

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens 

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze laten verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.
Bovendien heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.
Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@vemichron.eu

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing. Dit kan op het volgende e-mailadres: info@vemichron.eu

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

 1. Contacteer VEMICHRON

Indien u vragen heeft over de Privacy Verklaring of over de wijze waarop VEMICHRON uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren:

 

Nieuwsbrief

Graag op de hoogte van al onze nieuwigheden en promoties ? Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief.
Aanmelden